Jälkeläiset - Erik Johansson Kantomaa
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Pertti Tervonen

Terho Tervonen

Aino Tervonen

Risto Tervonen

Pirjo Tervonen

Jari Kantomaa

Jemina Kantomaa

Jouko Kantomaa

Nina Kantomaa

Henri Kantomaa

Pauli Kantomaa

Pasi Kantomaa

Sara Kantomaa

Petri Kantomaa

Arto Kantomaa

Tiina Kantomaa

Daniel Nordberg

Alpo Kantomaa

Tiina Nordberg

Un Unknown

Niina Kantomaa

Riitta Lönnblad

Ida Lönnblad

Lea Kantomaa

Jonas Kantomaa

Asko Kantomaa

Aaron Kantomaa

Pentti Kantomaa

Jelena Bergdahl

Laura Kantomaa

Isak Kantomaa

Ari Kantomaa

Soja Kantomaa

Mikko Kantomaa

Anu Kantomaa

Noona Kantomaa

Eija Kantomaa

Piita Kantomaa

Tytto Kantomaa

Lapsi Tuntematon

Oiva Kantomaa

Matti Kantomaa

tyttö Kantomaa

Susanne Eronen

Sami Eronen

Terhi-Maaria Rintamäki

Nea Rintamäki

Miika Rintamäki

Marjo Kolehmainen

Niki Laaksonen

Aleksi Kurula

Anssi Kurula

Mirva Seppänen

Jonna Seppänen

Heimo Vuollo

Jukka Vuollo

Santeri Seppänen

Aada Leskelä

Arja Vuollo

Isak Kantomaa

Ella Leskelä

Tomi Vuollo

Marko Vuollo

Henna Vuollo

Janita Muotka

Veikko Kantomaa

Hely Muotka

Joni Muotka

Antti Kantomaa

Eira Janatuinen

Jutta Muotka

Viivi Janatuinen

Aira Posio

Jani Rovaniemi

poika1 tuntematon

Leo Kantomaa

Päivi Ålander

poika2 tuntematon

Kaarlo Kantomaa

Veikko Kantomaa

Isak Kantomaa

Timo Kantomaa

Maarit Kantomaa

Juho Kantomaa

Ida Kantomaa

Väinö Kantomaa

Tapio Kantomaa

Väinö Kantomaa

Kaarlo Kantomaa

Antti Kantomaa

Heino Kantomaa

Heikki Kantomaa

Marika Kantomaa

Väinö Kantomaa

Osmo Kantomaa

Lasse Kantomaa

Ari Kantomaa

Aina Kantomaa

Juha Mäki

Ida Kantomaa

Maire Mäki

Veikko Mäki

Väinö Mäki

Lapsi4 Mäki

Lapsi5 Mäki

Olov Kantomaa

Elina Mäki

Lapsi6 Mäki

Maria Mäki

Lapsi7 Mäki

Frida Mäki

Jukka-Pekka Mäki

Aili Mäki

Kati Tapio

Aarne Kantomaa

Salme Tapio

Johanna Tapio

Emil Kantomaa

Jukka-Pekka Tapio

Juho Kantomaa

Juha Vaaraniemi

Emmi Vaaraniemi

Esa Vaaraniemi

Timo Vaaraniemi

Ari Vaaraniemi

Pentti Vaaraniemi

Tuija Vaaraniemi

Ilpo Heikka

Eino Kantomaa

Esa Heikka

Tuomas Heikka

Anne-Mari Heikka

Juho Heikka

Reijo Heikka

Johanna Heikka

Tyyne Heikka

Juhani Heikka

Arto Koskela

Paula Koskela

Asko Koskela

Sirpa Honkola

Alland Kantomaa

Markus Karvo

Kaarlo Kantomaa

Seija Karvo

Elina Karvo

Pyry Sillander

Poika1 Niva

Erika Karvo

Ruska Sillander

Eedit Niva

Poika2 Niva

Tero Sillander

Meri Sillander

Tyttö Niva

Pihla Sillander

Helle Peill

Ritva Sillander

Elina Peill

Kukka Peill

Hilda Kantomaa

Mikko Sillander

Terho Peill

Timo Sillander

Kimmo Kantomaa

Eelis Kantomaa

Anu Kantomaa

Martti Kantomaa

Laura Kantomaa

Jussi Kantomaa

Eelis Siponen

Henna Siponen

Eemil Siponen

Riitta Taavoniku

Mattias Taavoniku

Eetu Siponen

Hannele Kantomaa

Matti Kantomaa

Hillevi Kantomaa

Matti Juntti

Erkki Juntti

Anja Juntti

Eeva Lantto

tuntematon Juntti

Juho Juntti

Aaro Juntti

Taimi Juntti

Mauno Juntti

Lapsi1 Tuntematon

Hilja Kassinen

Lapsi2 Tuntematon

Pirjo Vasara

Lapsi1 Kassinen

Lapsi1 Tuntematon

Olga Kassinen

Pertti Kassinen

Lapsi2 Kassinen

Lapsi2 Tuntematon

Isidor Kassinen

Lapsi3 Kassinen

Kalle Kassinen

Veikko Kassinen

Lapsi1 Kassinen

Arja Kassinen

Lapsi2 Kassinen

Tiia Kassinen

Ilkka Kassinen

Henry Kassinen

Juha Mäki

Maire Mäki

Selma Kassinen

Veikko Mäki

Bertta Mäki

Lapsi4 Mäki

Lapsi5 Mäki

Lapsi6 Mäki

Raakel Jolma

Lapsi7 Mäki

Lapsi1 Vaaraniemi

Lapsi2 Vaaraniemi

Perttu Vaaraniemi

Lapsi3 Vaaraniemi

Lapsi4 Vaaraniemi

Beda Vaaraniemi

Lapsi5 Vaaraniemi

Tytto1 Vaaraniemi

Heikki Vaaraniemi

Tytto2 Vaaraniemi

Poika1 Vaaraniemi

Erik Kantomaa

Poika2 Vaaraniemi

Olavi Vaaraniemi

Poika3 Vaaraniemi

Poika4 Vaaraniemi

Lapsi1 Vaaraniemi

Kaarlo Vaaraniemi

Lapsi2 Vaaraniemi

Charles Heikka

Lapsi3 Vaaraniemi

Orvokki Heikka

Lapsi Heikka

Lauri Kantomaa

Sulo Heikka

Lapsi Heikka

Elsa Heikka

Onni Heikka

Poika1 Tuntematon

Hilkka Heikka

2 Tuntematon

Isak Kantomaa

Markku Heikka

Poika3 Tuntematon

Olli Kantomaa

Matti Kantomaa

Lapsi Jurvelin

Juho Kantomaa

Anna-Liisa Jurvelin

Lapsi Jurvelin

Erkki Kantomaa

Jari Kantomaa

Juhani Kantomaa

Tuomo Kantomaa

Antti Kantomaa

Salomon Kantomaa

Taneli Kantomaa

Jonna Kantomaa

Tarmo Kantomaa

Sini Kantomaa

Jesse Kantomaa

Pekka Kantomaa

Sanna Kantomaa

Tero Kantomaa

Sonja Kantomaa

Eira Tuominen

Niko Kantomaa

Kirsti Tuominen

Jaakko Tuominen

Kerttu Kantomaa

Marko Kantomaa

Antti Kantomaa

Sara Kantomaa

Johan Kantomaa

Jari Kantomaa

Toivo Kantomaa

Juho Kantomaa

Poika Kantomaa

Jukka Kantomaa

Leo Kantomaa

Tatu Kantomaa

Reino Kantomaa

Taito Kantomaa

Heidi Takala

Poika Tuntematon

Saima Takala

Sari Takala

Harri Takala

Akseli Takala

Elina Koivisto

Terttu Koivisto

Jussi Koivisto

Alma Juuso

Reino Juuso

Kaisa Kantomaa

Maire Saukkonen

Olga Juuso

Martti Juuso

Elli Korvola

Ritva Juuso

Marja Satta

Pirkko Erkheikki

Eeva Tukkiniemi

Oiva Satta

Reijo Satta

Kaarle Satta

Vappu Rissanen

Veijo Satta

Kauko Satta

Timo Satta

Isak Satta

Hannes Lind

Emil Satta

Helmi Lind

Hilja Lind

Aina Lind Nakoff

Maria Lantto

Ake Lantto

Erland Lind

Laila Lantto

Laila Lantto

Vieno Lantto

Lassi Lantto

Eeva Lantto

Matti Lantto

tyttö Sundling

Beda Sundling

tyttö Sundling

Tommi Lantto

Tapio Lantto

tyttö Lantto

Hannes Lantto

Jukka Lantto

Pertti Lantto

Hannu Lantto

Antti Lantto

Artturi Heikka

Esa Heikka

Eufemia Heikka

Reijo Heikka

Edvin Heikka

Paula Koskela

Arvid Heikka

Akseli Heikka

Sirpa Honkola

Seija Karvo

Priitta Heikka

Ida Heikka

Tuntematon Heikka

Tuntematon Heikka

Erika Heikka

Saimi Heikka

Unknown Unknown

Hilda Heikka

Juhani Heikka